1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949
1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949

$544,000

1208 Santa Clara St., Richmond, CA, 94804-4949

ACTIVE